Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky vzťahy medzi zákazníkom (označovaným ďalej v texte zámenom „Vy“) a spoločnosťou:

Používaním e-shopu a objednaním tovaru vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete viazaní týmito Obchodnými podmienkami.

Pred odoslaním svojej objednávky sa uistite, že ste si prečítali a porozumeli týmto Obchodným podmienkam.

Ponuka tovaru v e-shope obsahuje popis tovaru, jeho opis a uvedenie typu tovaru. Sprostredkovaný tovar je tovar, ku ktorému MH Tel s.r.o. spotredkúva predaj, tento tovar je používaný. Zľavnený tovar je tovar, ktorý je z dôvodu vád ponúkaný za zľavnenú cenu.

2. Objednávka / uzatvorenie zmluvy

Odoslaním objednávky prejavujete záujem o vybraný tovar z ponuky v e-shope a zaväzujete sa zaňho zaplatiť cenu a náklady spojené s prepravou. MH Tel s.r.o. bezodkladne potvrdí Vašu objednávku. Potvrdením objednávky dôjde k uzavretiu písomnej zmluvy, ktorej časťami sú objednávka, potvrdenie objednávky a tieto Obchodné podmienky.

3. Platobné podmienky

Ceny tovarov v e-shope sú uvedené vrátane sadzby DPH.

Uvedené ceny tovarov nezahŕňajú náklady na prepravu. Náklady na prepravu sú účtované podľa cien služieb Vami zvoleného prepravcu z ponuky uvedenej pri objednávke.

Predávajúci si neúčtuje balné.

 

4. Dodacie podmienky

MH Tel s.r.o. dodá Vami objednaný tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, alebo do Vami určenej lehoty. V prípade, ak tovar nebude dodaný do 30 dní, po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty máte právo odstúpiť od zmluvy.

 

Ak je pre Vás dodanie tovaru v určitej lehote osobitne dôležité, je nutné na to v objednávke upozorniť. V prípade, ak nebude zo strany MH Tel s.r.o.možné dodržať Vami určenú lehotu z objektívnych príčin, budete o tom informovaní. Ak MH Tel s.r.o.nedodá tovar v určenej lehote alebo oznámi, že lehotu nie je možné dodržať máte právo odstúpiť od zmluvy.

 

Tovar je možné prebrať osobne v sídle MH Tel s.r.o. v lehote 15 dní odo dňa upozornenia na pripravený tovar. Ak po tejto lehote si tovar nevyzdvihnete, MH Tel s.r.o. je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 0,05 % z ceny tovaru a to za každý deň omeškania s prevzatím tovaru.

 

MH Tel s.r.o. na základe Vašej požiadavky v objednávke zabezpečí dodanie tovaru na Vami zvolené miesto za náhradu nákladov spojených s prepravou, dodaný tovar ste povinný prebrať. Ak po tejto lehote si tovar nevyzdvihnete, MH Tel s.r.o. je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 0,05 % z ceny tovaru a to za každý deň omeškania s prevzatím tovaru.

 

Prevzatím veci v sídle MH Tel s.r.o. alebo na Vami zvolenom mieste na Vás prechádza vlastnícke právo k tovaru.

5. Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy – lehota 14 dní na odstúpenie od zmluvy plynie od
doručenia tovaru, ako aj od uzatvorenia zmluvy (§ 7 ods. 1). Zároveň podľa § 7 ods. 5 je
kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie.
Zákon v § 9 ukladá predávajúcemu povinnosť vrátiť prijaté platby v lehote 14 dní od
doručenia oznámenia o odstúpení, avšak ak sa jedná o predaj tovaru nie je povinný prijaté
platby vrátiť, kým nie je vrátený tovar, alebo preukázané jeho odoslanie predávajúcemu.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informujte MH Tel s.r.o. o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na [e-mail] alebo na adrese Mäsiarska 30, 040 01 Košice. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na internetovej stránke: [hyperlink].

 

Po odstúpení od zmluvy Vám budú vrátené všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.

 

To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je v ponuke. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu MH Tel s.r.o. alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Zašlite tovar späť alebo ho prineste na adresu MH Tel s.r.o. najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

6. Zodpovednosť za škodu

V prípade ak konaním či nečinnosťou predávajúceho vznikne kupujúcemu
škoda, predávajúci za škodu zodpovedá v súlade s platnými právnymi predpismi.

V prípade odstúpenia od zmluvy, kupujúci zodpovedá za škodu na vrátenom tovare spôsobenú neopatrným, nezodpovedným zaobchádzaním alebo zaobchádzaním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

7. Reklamačný poriadok

MH Tel s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase, keď Vám bude dodaný, okrem vád spôsobených pri používaní alebo opotrebení tovarov, ktoré boli označené ako používané, a vád tých tovarov, ktoré boli zľavnené pre takúto vadu. Spoločnosť MH Tel s.r.o. zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty.

 

Záručná lehota tovaru, ktorý bol označený ako používaný je 12 mesiacov, pri ostatných tovaroch je 24 mesiacov a začína plynúť dňom dodaním tovaru. Ak Vám nebude postačovať potvrdenie o kúpe tovaru, na Vašu žiadosť je možné vystaviť záručný list. Doba reklamácie sa do záručnej lehoty nepočíta.

 

Reklamácie tovaru môžete uplatniť na adrese sídla MH Tel s.r.o., o čom Vám bude vystavené potvrdenie. Pri uplatnení reklamácie budete poučený o Vašich právach.

 

Ak uplatnená vada bude odstrániteľná máte vždy právo na bezplatnú a bezodkladnú opravu, alebo môžete žiadať výmenu tovaru alebo jeho súčasti. Ak uplatnená vada bude neodstrániteľná a znemožňuje používanie tovaru máte právo na výmenu veci alebo môžete odstúpiť od zmluvy. V prípade, ak tovar trpí neodstrániteľnou vadou, ale je možné ho používať, máte nárok na primeranú zľavu. Rovnako môžete žiadať výmenu alebo odstúpiť od zmluvy, ak sa odstriniteľná vada po oprave vyskytla opätovne alebo má väčší počet vád. O vykonaní opravy a o dobe jej trvania Vám bude vystavené potvrdenie, doba opravy sa do záručnej lehoty nepočíta. Pri výmene začína plynúť nová záručná lehota.

 

Reklamáciu môže MH Tel s.r.o. vybaviť odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, alebo jej odôvodneným zamietnutím. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní, najneskôr do 30 dní ak je nevyhnutné technické posúdenie tovaru. Po uplynutí 30 dní máte právo odstúpiť od zmluvy alebo žiadať výmenu výrobku.

 

Počas 12 mesiacov od kúpy môže MH Tel s.r.o. zamietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia, ktorého kópiu Vám bude poskytnutá najneskôr do 14 dní od zamietnutia reklamácie. Pri zamietnutí budete poučený komu je možné poslať tovar na Vaše odborné posúdenie. Ak bude pri Vašom odbornom posúdení preukázaná zodpovednosť za vadu, môžete znova uplatniť reklamáciu, v takomto prípade MH Tel s.r.o.do 14 dní uhradí Vaše náklady na odborné posúdenie a vybaví Vašu reklamáciu.

8. Riešenie sporov

Na prejednávanie sporov medzi zákazníkom a MH Tel s.r.o. sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

 

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom môže využiť alternatívne riešenie sporu pred subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorý je zverejnený na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

 

Pokiaľ nie ste spokojný s tým, ako MH Tel s.r.o. vybavil reklamáciu, alebo sa domnievate, že boli porušené Vaše práva, máte možnosť obrátiť sa na MH Tel s.r.o. so žiadosťou o nápravu. Ak nedostanete odpoveď do 30 dní od dňa odoslania alebo dostanete zamietavú odpoveď, môžete sa s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporov obrátiť sa príslušný subjekt.

 

Cieľom alternatívneho riešenia sporov je nájsť kompromisné riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody.

 

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

9. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti ” Prihlásenie, Môj účet “.

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ”) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s

platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných podmienkach.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných podmienkach bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúceho a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 11.5 týchto obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 1. a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
  b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
  c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
  d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
  e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
  b) účel spracúvania osobných údajov,
  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
  i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
  i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
  g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

 1. a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

9.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu

osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 11.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

9.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

9.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 

Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta Ivanka pri Dunaji 900 28 z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo:  3215/B, Oddiel:  Sro

9.21 Súhlas so spracúvaním osobných údajov – zákazníci. Týmto ako kupujúci udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 1.1 obchodných podmienok spoločnosťou MH Tel s.r.o. ., Mäsiarska 30  Košice 040 01 , Slovenská republika, IČO: 36 573 523 . Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.casnaluxus.sk

9.22 Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing. Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa spoločnosťou MH Tel s.r.o. ., Mäsiarska 30  , Košice 040 01 , Slovenská republika, IČO: 36 573 523  . na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

9.23. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Identifikačné číslo: 201402623.

10. Záverečné ustanovenia

Vzájomné práva a povinnosti zákazníkov a spoločnosti MH Tel s.r.o.v súvislosti so zmluvami uzatvorenými prostredníctvom e-shopu sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.

 

V prípade, že je, alebo ak sa stane niektoré ustanovenie uzatvorenej zmluvy, alebo týchto Obchodných podmienok neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia platné a účinné. Namiesto neplatného ustanovenia platí také ustanovenie, ktoré najbližšie zodpovedá zmyslu a účelu neplatného ustanovenia.

 

MH Tel s.r.o. si vyhradzuje právo tieto Obchodné odmienky meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Na Vašu objednávku sa vzťahujú Obchodné podmienky, ktoré sú zverejnená na casnaluxus.sk v čase odoslania objednávky.

 

 

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 05.12.2016

 

PRÍLOHA Č. 1

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite