Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky vzťahy medzi zákazníkom (označovaným ďalej v texte zámenom „Vy“) a spoločnosťou MH Tel s.r.o., IČO: 36 573 523, so sídlom: Mäsiarska 30, 040 01 Košice, zapísanej v Obchodnom registri OS Košice I, odd.: Sro, vlož. č. 14267/V (označovanej ako „MH Tel s.r.o.“), ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie e-shopom casnaluxus.sk a prostredníctvom e-mailu (označovaných ako „e-shop“).

Používaním e-shopu a objednaním tovaru vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete viazaní týmito Obchodnými podmienkami.

Pred odoslaním svojej objednávky sa uistite, že ste si prečítali a porozumeli týmto Obchodným podmienkam.

Ponuka tovaru v e-shope obsahuje popis tovaru, jeho opis a uvedenie typu tovaru. Sprostredkovaný tovar je tovar, ku ktorému MH Tel s.r.o. spotredkúva predaj, tento tovar je používaný. Zľavnený tovar je tovar, ktorý je z dôvodu vád ponúkaný za zľavnenú cenu.

2. Objednávka / uzatvorenie zmluvy

Odoslaním objednávky prejavujete záujem o vybraný tovar z ponuky v e-shope a zaväzujete sa zaňho zaplatiť cenu a náklady spojené s prepravou. MH Tel s.r.o. bezodkladne potvrdí Vašu objednávku. Potvrdením objednávky dôjde k uzavretiu písomnej zmluvy, ktorej časťami sú objednávka, potvrdenie objednávky a tieto Obchodné podmienky.

 

Tovar uvedený v ponuke v e-shope, ktorého cena presahuje …… EUR nie je možné objednať prostredníctvom e-shopu, ale iba zakúpiť osobne v sídle MH Tel s.r.o.

3. Platobné podmienky

Ceny tovarov v e-shope sú uvedené vrátane sadzby DPH.

Uvedené ceny tovarov nezahŕňajú náklady na prepravu. Náklady na prepravu sú účtované podľa cien služieb Vami zvoleného prepravcu z ponuky uvedenej pri objednávke.

 

 

4. Dodacie podmienky

MH Tel s.r.o. dodá Vami objednaný tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, alebo do Vami určenej lehoty. V prípade, ak tovar nebude dodaný do 30 dní, po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty máte právo odstúpiť od zmluvy.

 

Ak je pre Vás dodanie tovaru v určitej lehote osobitne dôležité, je nutné na to v objednávke upozorniť. V prípade, ak nebude zo strany MH Tel s.r.o.možné dodržať Vami určenú lehotu z objektívnych príčin, budete o tom informovaní. Ak MH Tel s.r.o.nedodá tovar v určenej lehote alebo oznámi, že lehotu nie je možné dodržať máte právo odstúpiť od zmluvy.

 

Tovar je možné prebrať osobne v sídle MH Tel s.r.o. v lehote 15 dní odo dňa upozornenia na pripravený tovar. Ak po tejto lehote si tovar nevyzdvihnete, MH Tel s.r.o. je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 0,05 % z ceny tovaru a to za každý deň omeškania s prevzatím tovaru.

 

MH Tel s.r.o. na základe Vašej požiadavky v objednávke zabezpečí dodanie tovaru na Vami zvolené miesto za náhradu nákladov spojených s prepravou, dodaný tovar ste povinný prebrať. Ak po tejto lehote si tovar nevyzdvihnete, MH Tel s.r.o. je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 0,05 % z ceny tovaru a to za každý deň omeškania s prevzatím tovaru.

 

Prevzatím veci v sídle MH Tel s.r.o. alebo na Vami zvolenom mieste na Vás prechádza vlastnícke právo k tovaru.

5. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informujte MH Tel s.r.o. o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na [e-mail] alebo na adrese Mäsiarska 30, 040 01 Košice. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na internetovej stránke: [hyperlink].

 

Po odstúpení od zmluvy Vám budú vrátené všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.

 

To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je v ponuke. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu MH Tel s.r.o. alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Zašlite tovar späť alebo ho prineste na adresu MH Tel s.r.o. najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

6. Zodpovednosť za škodu

MH Tel s.r.o. zodpovedá za škodu, ktorá Vám môže byť spôsobená vadným tovarom.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy, zodpovedáte za škodu na vrátenom tovare spôsobenú neopatrným, nezodpovedným zaobchádzaním alebo zaobchádzaním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

7. Reklamačný poriadok

MH Tel s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase, keď Vám bude dodaný, okrem vád spôsobených pri používaní alebo opotrebení tovarov, ktoré boli označené ako používané, a vád tých tovarov, ktoré boli zľavnené pre takúto vadu. Spoločnosť MH Tel s.r.o. zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty.

 

Záručná lehota tovaru, ktorý bol označený ako používaný je 12 mesiacov, pri ostatných tovaroch je 24 mesiacov a začína plynúť dňom dodaním tovaru. Ak Vám nebude postačovať potvrdenie o kúpe tovaru, na Vašu žiadosť je možné vystaviť záručný list. Doba reklamácie sa do záručnej lehoty nepočíta.

 

Reklamácie tovaru môžete uplatniť na adrese sídla MH Tel s.r.o., o čom Vám bude vystavené potvrdenie. Pri uplatnení reklamácie budete poučený o Vašich právach.

 

Ak uplatnená vada bude odstrániteľná máte vždy právo na bezplatnú a bezodkladnú opravu, alebo môžete žiadať výmenu tovaru alebo jeho súčasti. Ak uplatnená vada bude neodstrániteľná a znemožňuje používanie tovaru máte právo na výmenu veci alebo môžete odstúpiť od zmluvy. V prípade, ak tovar trpí neodstrániteľnou vadou, ale je možné ho používať, máte nárok na primeranú zľavu. Rovnako môžete žiadať výmenu alebo odstúpiť od zmluvy, ak sa odstriniteľná vada po oprave vyskytla opätovne alebo má väčší počet vád. O vykonaní opravy a o dobe jej trvania Vám bude vystavené potvrdenie, doba opravy sa do záručnej lehoty nepočíta. Pri výmene začína plynúť nová záručná lehota.

 

Reklamáciu môže MH Tel s.r.o. vybaviť odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, alebo jej odôvodneným zamietnutím. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní, najneskôr do 30 dní ak je nevyhnutné technické posúdenie tovaru. Po uplynutí 30 dní máte právo odstúpiť od zmluvy alebo žiadať výmenu výrobku.

 

Počas 12 mesiacov od kúpy môže MH Tel s.r.o. zamietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia, ktorého kópiu Vám bude poskytnutá najneskôr do 14 dní od zamietnutia reklamácie. Pri zamietnutí budete poučený komu je možné poslať tovar na Vaše odborné posúdenie. Ak bude pri Vašom odbornom posúdení preukázaná zodpovednosť za vadu, môžete znova uplatniť reklamáciu, v takomto prípade MH Tel s.r.o.do 14 dní uhradí Vaše náklady na odborné posúdenie a vybaví Vašu reklamáciu.

8. Riešenie sporov

Na prejednávanie sporov medzi zákazníkom a MH Tel s.r.o. sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

 

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom môže využiť alternatívne riešenie sporu pred subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorý je zverejnený na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

 

Pokiaľ nie ste spokojný s tým, ako MH Tel s.r.o. vybavil reklamáciu, alebo sa domnievate, že boli porušené Vaše práva, máte možnosť obrátiť sa na MH Tel s.r.o. so žiadosťou o nápravu. Ak nedostanete odpoveď do 30 dní od dňa odoslania alebo dostanete zamietavú odpoveď, môžete sa s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporov obrátiť sa príslušný subjekt.

 

Cieľom alternatívneho riešenia sporov je nájsť kompromisné riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody.

 

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

9. Záverečné ustanovenia

Vzájomné práva a povinnosti zákazníkov a spoločnosti MH Tel s.r.o.v súvislosti so zmluvami uzatvorenými prostredníctvom e-shopu sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.

 

V prípade, že je, alebo ak sa stane niektoré ustanovenie uzatvorenej zmluvy, alebo týchto Obchodných podmienok neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia platné a účinné. Namiesto neplatného ustanovenia platí také ustanovenie, ktoré najbližšie zodpovedá zmyslu a účelu neplatného ustanovenia.

 

MH Tel s.r.o. si vyhradzuje právo tieto Obchodné odmienky meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Na Vašu objednávku sa vzťahujú Obchodné podmienky, ktoré sú zverejnená na casnaluxus.sk v čase odoslania objednávky.

 

 

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 05.12.2016